DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO - RODO - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Miejski Policji w Jaworznie przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 1.  Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Jaworznie: 

adres: ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno, 

     2.  Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie sprawuje  inspektor ochrony danych osobowych KMP: 

 • podkom. Adrian Stańczyk
 • adres: ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno, 
 • e-mail: iod@jaworzno.ka.policja.gov.pl 
 • tel. 32 618 32 17

     3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie.


W KMP w Jaworznie dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
​Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.


Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym: 

 • celach przetwarzania, 
 • podstawach prawnych przetwarzania, 
 • osobach, których dane są przetwarzane, 
 • odbiorcach danych, 
 • okresach przechowywania,
 • zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KMP w Jaworznie. 

     4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

    5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje: 

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, 
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem, 
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem, 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

    6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.