Stan bezpieczeństwa w Jaworznie

Program Poprawy Bezpieczeństwa Jaworzna na lata 2012-2015

Kierując się odpowiedzialnością przed mieszkańcami i osobami przebywającymi w mieście czasowo, za stan bezpieczeństwa publicznego, przyjmuje się kierunki działań, które pozwolą sprawnie zarządzać miastem zarówno w czasie jego codziennego normalnego funkcjonowania jak i w czasie kryzysu. Celem wprowadzenia programu winno być stałe zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, zapobieganie występowaniu sytuacji kryzysowych i sprawne likwidowanie ich następstw. Przewiduje się, że zadania wynikające z przyjętych kierunków powinny być zrealizowane do końca 2015 roku. Wykonywanie ich powinno być prowadzone przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Strażą Miejską, ochotniczymi służbami ratowniczymi, pogotowiem
medycznym i technicznymi: (pogotowie Gazownicze, pogotowie Energetyczne, itp.), organizacjami, związkami i inicjatywami obywatelskimi. Główną rolą organów samorządu są działania inspirujące, koordynujące i wspierające. Podstawą prawną są przepisy Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Służby i inne podmioty realizują swe zadania w oparciu o przepisy zawarte w odrębnych ustawach regulujących ich funkcjonowanie.

Pliki do pobrania